صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          30/05/96          8:56  
    عنوان خبر : اطلاعات مربوط به شهریه کلیه رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی کومش سال 1396
  خلاصه خبر :   اطلاعات مربوط به شهریه کلیه رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی کومش سال -1396
  

اطلاعات  مربوط  به شهريه  رشته هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته سال 1396

موسسه غير انتفاعي كومش - سمنان

موسسه

گروه

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

شهريه متغير

شهريه دروس عملي، آزمايشگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي

عمومي

پايه( نظري)

اصلي و تخصصي (نظري)

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم پزشكي

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

فني و مهندسي

6248019

238050

357074

436424

359662

991874

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم كشاورزي

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم پايه

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم انساني

4959374

238050

357074

376912

297562

991874

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

هنر

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

دامپزشكي

---

---

---

---

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات  مربوط شهريه  رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1396

موسسه غير انتفاعي كومش- سمنان

موسسه

گروه

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

شهريه متغير

شهريه دروس عملي، آزمايشگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي

عمومي

پايه( نظري)

اصلي و تخصصي (نظري)

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم رياضي

و فني

6248018

238050

357074

436424

359661

991874

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم تجربي

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم انساني

4959374

238050

357074

376912

297561

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

هنر

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

زبانهاي خارجي

---

---

---

---

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات  مربوط شهريه  رشته هاي تحصيلي آزمون كارداني نظام جديد سال 1396

موسسه غير انتفاعي كومش- سمنان

موسسه

گروه

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

شهريه متغير

شهريه دروس عملي، آزمايشگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي

عمومي

پايه( نظري)

اصلي و تخصصي (نظري)

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

فني و مهندسي

6248018

238050

357074

436424

359661

991874

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم كشاورزي

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم پايه

---

---

---

---

---

---

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

علوم انساني

4959374

238050

357074

376911

297561

991874

موسسه آموزش عالي كومش- سمنان

هنر

---

---

---

---

---

---

 

 

     منبع خبر :  آموزش
    نویسنده خبر :  آموزش