حراست

سمت : مسئول حراست  موسسه آموزش عالی کومش

نام و نام خانوادگی : محمد اسماعیل جلال

qq

بخشي از وظايف:

  • برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.

  • استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسنادی و فناوری اطلاعات دانشگاه.

  • ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری.

  • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.

  • تهیه و تنظیم فرم های حراستی.

  • دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.

  • دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

  • ايجاد فضاي اعتماد، احترام و همدلي ميان مسئولين ، كاركنان و محيط دانشگاه .

  • تلاش براي ايجاد امنيت در محيط داشگاه با تاكيد بر تعاليم ارزشمند اسلامي و رعايت قوانين.

  • تدوين روش ها و تدابير پيشگيري از بحران در محيط دانشگاه ، جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با سازمان هاي زيربط خارج از دانشگاه .