اهداف و ماموریت ها

اهداف و چشم انداز های پیش رو

اهداف و ماموریتها ی معاونت پژوهش و فناوری :

- برنامه ریزی برای حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور و مولد دانش با تقویت نقش محوری اساتید و توسعه تحصیلات تکمیلی

- توسعه مراکز پژوهشی در حوزه های بین رشته ای و فناوری های پیشرفته

- اعمال سیاست های تشویقی به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها

- مشاوره به پژوهشگران و محققین دانشگاه در امور پژوهشی و فناورانه

- تبیین اولویتهای پژوهشی دانشگاه و حمایت از فعالیتهای پژوهشی گروهی

- شناسایی چالشها و رفع موانع موجود