اساتید گروه روانشناسی

1- دکتر محمد آقا دلاورپور

2- دکتر علی محمد رضائی

3- دکتر اسحاق رحیمیان بوگر

4- دکتر مریم اسمعیلی

5- دکتر سمانه قوشچیان

6-دکتر مریم صالحیان

7-دکتر کیوان کرامتی

8-دکتر پرویز صباحی

9-آقای علی اکبر دولتی

10-خانم محبوبه قاسمی

11-خانم مریم خلیلی

11-خانم معصومه اعرابی

12-خانم معصومه خانزاده

13-خانم مهدیه عزیزپور