اساتید گروه مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

1- دکترفرزین یغمایی

2- دکتر محمد کریم سهرابی

3-دکتر محمد حسین داورپور

4- مهندس مظاهر خیرخواهان

5- مهندس ثریا عنایتی شیراز

6-مهندس افشین عندلیب

7- مهندس مجید دارایی

8- مهندس محبوبه شجاع

9-مهندس عاصفه ماهیچیان

10- مهندس سید رضا شریعت پناهی

11- مهندس جواد نمدچی

12-مهندس هانیه قدس

13-مهندس مهرنوش مرادی حقیقی